Simba:
http://lionkingmaster.tumblr.com/pos...on-to-give-the

Timon:
http://lionkingmaster.tumblr.com/pos...tition-to-give

Pumbaa:
http://lionkingmaster.tumblr.com/pos...on-to-give-the

Nala:
http://lionkingmaster.tumblr.com/pos...on-to-give-the

Mufasa:
http://lionkingmaster.tumblr.com/pos...on-to-give-the

Sarabi:
http://lionkingmaster.tumblr.com/pos...on-to-give-the

Zazu: http://lionkingmaster.tumblr.com/pos...on-to-give-the

Rafiki:
http://lionkingmaster.tumblr.com/pos...tition-to-give

Scar:
http://lionkingmaster.tumblr.com/pos...on-to-give-the

Hyenas:
http://lionkingmaster.tumblr.com/pos...on-to-give-the

Sarafina: http://lionkingmaster.tumblr.com/pos...tition-to-give

Kiara:
http://lionkingmaster.tumblr.com/pos...on-to-give-the

Kovu:
http://lionkingmaster.tumblr.com/pos...on-to-give-the

Zira:
http://lionkingmaster.tumblr.com/pos...on-to-give-the

Vitani:
http://lionkingmaster.tumblr.com/pos...on-to-give-the

Nuka:
http://lionkingmaster.tumblr.com/pos...on-to-give-the

Ma and Max:
http://lionkingmaster.tumblr.com/pos...rence-petition